best website templates

STORITVE

Pri našem delu se ob iskanju rešitev vedno trudimo delovati strokovno in odgovorno, tako da upoštevamo naravne in grajene danosti prostora, potrebe in želje investitorjev, veljavne tehnične predpise, prostorsko in gradbeno zakonodajo.

V procesu projektiranja, ki lahko traja kar nekaj časa, poskušamo vzpostavljati vzajemno zaupanje med arhitektom in investitorjem. Na začetku večjo pozornost usmerjamo v projektno nalogo na podlagi katere izdelamo idejno zasnovo in v usklajevanje z investitorjem, ki je pomembno tudi v fazi projektiranja in pridobivanja dovoljenj ter pozneje v procesu gradnje in nadzora nad izvedbo.

Podjetje je usmerjeno v projektiranje več vrst objektov, predvsem v bivalno in sakralno arhitekturo, javne objekte, prenove, notranjo opremo, urbanistično načrtovanje in zunanje ureditve. Nudimo tudi svetovanje s področja gradnje objektov.

Naši cilji so:

- Ustvariti in oblikovati uporabno, estetsko in skladno arhitekturo v prostoru,
- Izdelati kvalitetno projektno in tehnično dokumentacijo,
- Zadovoljni uporabniki naših storitev.

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE

Naše skupno potovanje z investitorjem oziroma bodočim uporabnikom arhitekture se začne z idejno fazo, v kateri poskušamo poiskati rešitve na podlagi želja in vizij na eni ter dejanskimi omejitvami v prostoru in prostorski zakonodaji na drugi strani.

Na podlagi načrta idejne zasnove (IDZ) nato začnemo s pridobivanjem projektnih pogojev in projektiranjem projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD). V tej fazi že sodelujemo s projektanti drugih strok, predvsem s projektanti gradbenih konstrukcij, elektro in strojnih instalacij, požarne varnosti ter drugimi. Ko je projektna dokumentacija DGD sestavljena, nadaljujemo s postopkom pridobivanja mnenj in soglasij ter gradbenega dovoljenja.

Načrti za dejansko izvedbo objekta (PZI) s podrobnejšimi rešitvami in popisi del so osnova za pridobivanje ponudb izvajalcev. Na podlagi teh načrtov lahko investitor prične z gradnjo. Med gradnjo vršimo tudi projektantski nadzor.

Po končani gradnji pripravimo projekt izvedenih del (PID) in sodelujemo pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, ki je zaključna faza potovanja v procesu projektiranja in začetek uporabe objekta.

URBANIZEM

Na področju urbanizma izdelamo in vodimo postopke sprejemanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), izdelamo strokovne podlage in študije s področja prostorskega načrtovanja ter zazidalne preizkuse in lokacijske preveritve za različne vrste posegov v prostor (za stanovanjska območja, poslovno industrijska območja, pokopališča, turistične, športno-rekreacijske in druge ureditve ter za prometno in komunalno infrastrukturo).

Pri načrtovanju je pomembno, da so rešitve funkcionalne in dobro premišljene ob upoštevanju naravnih in grajenih danosti, omejitev v prostoru in v prostorskih aktih. V procesu urbanističnega načrtovanja usklajujemo variantne rešitve z vsemi udeleženci in z javnostjo.NOTRANJA OPREMA IN OBLIKOVANJE POHIŠTVA

Na področju notranje opreme oblikujemo interierje in unikatno pohištvo za stanovanja, sakralne objekte, javne objekte, lokale idr. Izdelamo idejne in izvedbene projekte notranje opreme, študije osvetlitve, izberemo opremo za kopalnice, svetila, dekorativne elemente, določimo barve ter sodelujemo z izvajalci.

SVETOVANJE 

Na področju svetovanja pomagamo strankam pred nakupom zemljišča ali pred odločitvijo za gradnjo, tako da preverimo pogoje za gradnjo na konkretni lokaciji, iz prostorskih aktov in drugih evidenc. Svetujemo in usmerjamo investitorje pri odločitvah glede načina gradnje, legalizacijah nedovoljenih gradenj in inšpekcijskih postopkih zoper le te.

LEGALIZACIJE

Preverimo in svetujemo glede vrste in načina legalizacije nedovoljenih ali neskladnih gradenj za vse vrste objektov ter pripravimo vso potrebno dokumentacijo in vloge za upravni postopek legalizacije. 

© Copyright 2019 AB JEREB Arhitekturni biro d.o.o.